Schæferhundeklubben Kreds 1 Rødovre

Korsdalsvej 128A - DK 2610 Rødovre
> NYHEDSBREV

Få en email tilsendt når der er nyheder!

> SØG...

Søg på hjemmesiden!

» Generalforsamling 2018

 

Der indkaldes til  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I Schæferhundeklubben kreds 1 – RØDOVRE

 

Onsdag d. 7. feb. 2018 kl. 19 
Hundehuset , Korsdalsvej 128 A , 2610 Rødovre 
 
Dagsorden: 
1)      Valg af dirigent 
2)      Valg af 2 stemmeoptællere 
3)      Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 
4)      Kredskassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 
5)      Indkomne forslag. 
6)      Valg – På valg er : 
a.       Næstformand 
b.      Kasserer 
c.       Sekretær 
d.      Valg af 2 suppleanter 
e.       Valg af 1 revisor 
f.        Valg af 1 revisorsuppleant 
g.      Valg af 2 Repræsentanter til repræsentantskabsmødet 
7)      Eventuelt
 
Opmærksomheden henledes på, at forslag til dagsordenen pkt. 5 skal være kredsformanden i hænde senest onsdag d. 24. januar 2018. 
Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. 
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.
  
Husk: Som oplyst sidste år vil indkaldelse til generalforsamling ske pr. mail og ved opslag i klubhuset og på kredsens hjemmeside. Indkaldelse pr. brev kan kun forventes, hvis dette er aftalt med kredsformanden.
 
HUSK at medbringe dit medlemsbevis. Der vil ikke blive udleveret stemmesedler til medlemmer uden forevisning af gyldigt medlemskab.
 
På kredsbestyrelsens vegne  
 
Helene Wolff 
Kredsformand
 
Efter generalforsamlingens start vil der blive uddelt pokaler for årets hund i kreds 1.

 

> nyheder
> sponsor
Olivers

Schæferhundeklubben Kreds 1 Rødovre

Korsdalsvej 128A - DK 2610 Rødovre